novice aktivnosti fotogalerija gradiva povezave kontakt RSS kanali

Športna zveza Šoštanj (ŠZŠ) je bil ustanovljena 7.2.1996 z namenom, da povezuje športna društva/klube pri izvajanju večjih in splošno koristnih projektov na lokalnem nivoju. Poleg izvajanja projektov skupnega pomena ŠZŠ vsako leto organizira tudi podelitev priznanj najboljšim športnikom ter organizira največjo športno prireditev na področju občine Šoštanj, Dneve rekreacije. V ŠZŠ je včlanjenih 20 športnih društev/klubov.

 
English
english language
DRUŠTVA IN KLUBI ČLANI ŠPORTNE ZVEZE ŠOŠTANJ
FESTIVAL ŠPORTA – ŠOŠTANJ AKTIVNO MESTO 29.5.17 –
PODELITEV PRIZNANJ ZA NAJ ŠPORTNIKA OBČINE ŠOŠTANJ
UPRAVNI ODBOR ŠPORTNE ZVEZE ŠOŠTANJ
 
Iskanje
 
Vreme
Domov >  Novice > Javni razpis za sofinanciranje športa (15.12.2009) Ostale novice
Število vseh ogledov: 2653

Avtor: Občina Šoštanj

Občina Šoštanj objavlja javni razpis za sofinanciranje športa v občini Šoštanj za leto 2010. Na razpis se lahko prijavijo športna društva, zveze športnih društev, zavodi, gospodarske družbe in zasebniki, ki imajo sedež v občini Šoštanj. V občinskem proračunu je za leto 2010 za področje športa predvidenih nekaj več kot ...

Javni razpis za sofinanciranje športa v občini Šoštanj za leto 2010

Občina Šoštanj objavlja javni razpis za sofinanciranje športa v občini Šoštanj za leto 2010. Na razpis se lahko prijavijo športna društva, zveze športnih društev, zavodi, gospodarske družbe in zasebniki, ki imajo sedež v občini Šoštanj. V občinskem proračunu je za leto 2010 za področje športa predvidenih nekaj več kot 90.000 evrov. Rok za prijavo programov je do petka, 15. januarja 2010, do 12 ure.


Na podlagi 10. člena Zakona o Športu (Uradni list RS, št. 22/98), 7. točke Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00), Pravilnika za sofinanciranje športa v Občini Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/07 - uradno prečiščeno besedilo), Sklepa o sprejemu letnega programa športa Občine Šoštanj v letu 2010 (Uradni list Občine Šoštanj, št. 6/09) Občina Šoštanj objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje športa v Občini Šoštanj za leto 2010

 

I.

Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:

-         športna društva, ki opravljajo športno dejavnost na področju Občine Šoštanj,

-         zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva in imajo sedeže na območju Občine Šoštanj,

-         zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, s sedežem v Občini Šoštanj.

 

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.

V skladu s sprejetim letnim programom športa Občine Šoštanj za leto 2010 so predvidena sredstva za šport v odstotkih v občinskem proračunu za leto 2010 naslednja, predvidena skupna sredstva za programe športa so 91.803,00 EUR:

 

Program

Proračunska postavka

Namen

Proračun

2010 v %

 

1805

ŠPORT IN PROSTOČASNE DEJAVNOSTI

 

 

  18059001

Programi športa

100,00

1

    18051001

Športna vzgoja otrok, mladine in študentov

23,00

 

      4120

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (društva)

15,00

 

      4133

Šport - osnovna šola

6,89

 

      4133

Šport - vrtec

1,11

2

    18051002

Športna rekreacija

8,00

3

    18051003

Kakovostni šport

46,00

5

    18051004

Šport invalidov

0,30

6

    18051005

Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov

3,00

7

    18051006

Založniška dejavnost

1,00

9

    18051017

Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga

3,00

10

    18051007

Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve

7,00

11

    18051008

Informacijski sistem na področju športa

1,00

12

    18051009

Delovanje društev in športne zveze

7,70

 

Zato se s tem razpisom razpisuje sofinanciranje za naslednje vsebine po nacionalnem programu športa v RS:

1 - Športna vzgoja otrok, mladine in študentov,

2 - Športna rekreacija,

3 - Kakovostni šport,

5 - Šport invalidov,

6 - Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov,

7 - Založniška dejavnost,

9 - Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga,

10 - Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve,

11 - Informacijski sistem na področju športa,

12 - Delovanje društev in športnih zvez.

Z letnim programom športa za leto 2010, objavljenim v Uradnem listu Občine Šoštanj, št. 6/09, niso določeni zneski sofinanciranja Občine Šoštanj, ampak le odstotki, ki se porazdelijo med posamezne sofinancirane vsebine, natančni zneski se opredelijo v proračunu Občine Šoštanj za leto 2010. Na podlagi razpisa se bodo razdelile vse postavke z izjemo dela postavke 18051001, ki je namenjen javnima zavodoma osnovni šoli in vrtcu, ki se bo delila po zgornjem ključu.

 

II.Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:1. da imajo sedež v občini Šoštanj,2. da aktivno delujejo vsaj dve leti na področju občine Šoštanj,3. da so registrirani v skladu z zakonom,4. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,5. da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih (velja za izvajalce kakovostnega in vrhunskega športa), članstvu ter plačani članarini (velja za športna društva in športne zveze) in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,6. redno dostavljajo občini programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih, kopijo zaključnega računa ter druge zahtevane podatke,7. da nimajo narave vojaških bojev in podobno,8. izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov.  

Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti po posameznih vsebinah kandidirajo na posameznemu razpisu le enkrat.

  III.Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika za sofinanciranje športa v Občini Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/07 - uradno prečiščeno besedilo) in na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov med Občino Šoštanj in izvajalcem.   

IV.Rok za predložitev prijav in način predložitve: rok za prijavo programov je do petka, 15. januarja 2010, do 12. ure. Prijave na enotnih obrazcih pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, s pripisom "javni razpis - Sofinanciranje športa v Občini Šoštanj za leto 2010". Prijav, poslanih po roku, ne bomo upoštevali. Enotne obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobite v tajništvu župana, Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj in na spletnih straneh Občine Šoštanj: http://www.sostanj.si.Prijava mora biti dana na obrazcih naročnika.

Obrazci morajo biti v celoti izpolnjeni; ne pozabite na obvezne priloge (na dnu vsakega obrazca je navedena obvezna priloga, ki spada k posameznemu obrazcu)!Obvezen del prilog so tudi poročila in dokazila o izvedenih športnih programih za leto 2009 (tudi na predpisanih obrazcih). K obrazcem za prijavo priložite kopijo bilance stanja za leto 2009 (lahko naknadno, a ne kasneje kot 31.03.2010) in druge zahtevane priloge. 

V primeru nejasnosti se predhodno obrnite na kontaktno osebo Občine Šoštanj. Občina Šoštanj bo sofinancirala programe v skupni višini največ 60% zneska prihodkov posameznega društva iz leta 2009, ki so razvidni iz priloženih dokumentov. Kontaktna oseba je Nina Rehar, tel. št. 03 / 898 43 16, e-naslov: nina.rehar@sostanj.si

Odpiranje in vrednotenje prijav bo izvedla Komisija za šport, ki jo je imenoval župan Občine Šoštanj, v zasedbi Janko Zacirkovnik (predsednik), Boris Goličnik, Albin Ošlovnik, Marko Novak, Tanja Globačnik, Janko Bukovič in Roman Pibernik. Poročilo o vrednotenju športnih programov za posamezno leto s sklepom potrdi župan Občine Šoštanj. Prijavitelji bodo o dodeljenih sredstvih obveščeni predvidoma do 31. marca 2010. 

V.Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju športnih programov.  


Številka: 67100-9/2009                                                                    Darko MENIH, prof., l. r.

Datum: 07.12. 2009                                                                                 Župan Občine Šoštanj

 

 

V sodelovanju s Portalom sostanj.info
Na vrh